Quy đổi

Một hình vuông có chu vi la 5 dm 6 cm hỏi cạnh của hình vuông dài

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của 5 m 6 cm bằng bao nhiêu mét dành cho bạn.

Đề bài

Xem thêm:: Cách đổi 1 Lượng vàng, cây vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng – Thủ thuật

Phần I

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tính diện tích một miếng bìa hình chữ nhật chiều dài 6dm, chiều rộng 6cm.

36cm2 … 360cm2 … 306cm2 …

b) Tính diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng bằng (dfrac{1}{5}) chiều dài.

Diện tích: 310cm2 … 320cm2 …

Chu vi: 96 cm … 86cm …

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Một miếng bìa hình vuông có chu vi là 24cm. Tính diện tích miếng bìa đó.

A. 6cm2 B. 12cm2 C. 36cm2

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Tìm (x):

a) (x) – (754 + 14763) = 23456. Giá trị của (x) là:

A. 38973 B. 39973 C.7939

b) (x) : 7 = 418 + 432. Giá trị của (x) là:

A. 5850 B. 5950 C. 6050

Phần II.

Bài 1. Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều rộng bằng (dfrac{1}{4}) chiều dài.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Cho hình vuông có diện tích là 81cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bài 3. Một miếng bìa hình vuông có cạnh 9cm. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh miếng bìa hình vuông, có chiều dài 12cm. Hỏi diện tích miếng bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Tính diện tích hình H.

Bài giải

Lời giải chi tiết

Xem thêm:: Cách đổi 1 Lượng vàng, cây vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng – Thủ thuật

Phần I

Câu 1.

Phương pháp:

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

a) Đổi: 6dm = 60cm.

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật đó là:

60 × 6 = 360 (cm2)

Vậy ta có kết quả như sau:

36cm2(S) 360cm2(Đ) 306cm2(S)

b) Đổi: 4dm = 40cm.

Chiều rộng của miếng bìa đó là:

40 : 5 = 8 (cm)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

(40 + 8) × 2 = 96 (cm)

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

40 × 8 = 320 (cm2)

Vậy ta có kết quả như sau:

Diện tích: 310cm2 (S) 320cm2 (Đ)

Chu vi: 96 cm (Đ) 86cm (S)

Câu 2.

Phương pháp:

– Muốn tính độ dài một cạnh ta lấy chu vi hình vuông chia cho 4.

– Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

Độ dài cạnh hình vuông đó là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2.

Chọn C.

Câu 3.

Phương pháp:

a) – Tính giá trị trong ngoặc trước.

– (x) là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b) – Tính giá trị vế phải trước.

Xem thêm:: Bỉm – Tã quần Huggies size M 54 miếng (cho bé 6 – 11kg) – Kids Plaza

– (x) là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

a) (x) – (754 + 14763) = 23456

(x) – 15517 = 23456

(x) = 23456 + 15517

(x) = 38973

Chọn A.

b) (x) : 7 = 418 + 432.

(x) : 7 = 850

(x) = 850 × 7

(x) = 5950

Chọn B.

Phần II

Bài 1.

Phương pháp:

– Tính chiều dài hình chữ nhật ta lấy chiều rộng nhân với 4.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

5 × 4 = 20 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

20 × 5 = 100 (cm2)

Đáp số: 100cm2.

Bài 2.

Phương pháp:

– Tìm số tự nhiên sao cho a × a = 81, khi đó cạnh hình vuông đó là a (cm).

– Tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

Ta có: 9 × 9 = 81, do đó độ dài cạnh hình vuông đã cho là 9cm.

Chu vi hình vuông đó là:

9 × 4 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm.

Bài 3.

Phương pháp:

– Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

– Tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

– Muốn tìm diện tích miếng bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông bao nhiêu xăng-ti-mét ta lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình vuông.

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

Diện tích miếng bìa hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh miếng bìa hình vuông nên chiều rộng miếng bìa là 9cm.

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông số xăng-ti-mét vuông là:

108 – 81 = 27 (cm2)

Đáp số: 27cm2.

Bài 4.

Phương pháp:

– Chia hình H thành các hình chữ nhật hoặc hình vuông rồi tính diện tích từng hình đó. Diện tích hình H bằng tổng diện tích các hình chữ nhật hoặc hình vuông .

– Áp dụng các quy tắc:

+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

+ Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Xem thêm:: Âm lịch Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Cách giải:

Ta có hình vẽ:

Diện tích hình chữ nhật A (hình chữ nhật bao phủ bên ngoài) là:

4 × 8 = 32 (cm2)

Diện tích hình vuông B là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình H là:

32 – 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

Cách khác:

Chia hình H thành hình vuông C, hình vuông D và hình chữ nhật E như sau:

Diện tích hình vuông C là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình vuông D là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật E là:

4 × 2 = 8 (cm2)

Diện tích của hình H là:

16 + 4 + 8 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

Lưu ý: Có nhiều cách tính diện tích hình H, các em có thể tùy chọn cách tính phù hợp.

Loigiaihay.com

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn

Ngọc Hà

Ngọc Hà là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website gtvthue.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button