Quy đổi

Tải Giải Toán lớp 5 VNEN bài 100: Ôn tập về độ dài và đo khối lượng

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của 345cm bằng bao nhiêu m dành cho bạn.

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>Giải Toán lớp 5 VNEN bài 100: Ôn tập về độ dài và đo khối</b>

<b>lượng</b>

<b>A. Hoạt động thực hành</b>

<b>Câu 1: Trang 102 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Chơi trò chơi “đố bạn”

a. Em đố bạn nêu tất cả đơn vị đo độ dài đã học. Em hỏi bạn trong bảng đơn vị đo độ dài, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền

b. Cùng nhau nêu tất cả đơn vị đo khối lượng đã học và cho biết: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền?

<b>Đáp án</b>

<b>a. Tất cả các đơn vị đo độ dài là</b>: km, hm, dam, m, dm, cm, mm.Trong bảng đơn vị đo độ dài, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn liên tiếpVí dụ: 1 m = 10 dm, 1 dm = 10 cm, 1cm = 10mm

<b>b. Đơn vị đo khối lượng đã học là:</b> tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g.

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị bé bằng một phần mười đơn vị lớn tiếp liền.

Ví dụ: 1 yến = 1/10 tạ , 1 tạ = 1/10 tấn

<b>Câu 2: Trang 102 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Em cùng bạn viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng sau:

a. Bảng đơn vị đo độ dài:

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

Kí hiệu dam m dmQuan hệ

giữa các đơn vị đo liền nhau

1 m= 10 dm= 0,1 damb. Bảng đơn vị đo khối lượng

Lớn hơn ki -lô-gam Ki-lô-gam Bé hơn ki-lơ-gam

Kí hiệu tấn yến m hg dag

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Xem thêm:: Cao 1m57 nặng bao nhiêu kg là vừa đẹp chuẩn thân hình

1 kg= 10 hg= 0,1 yến

<b>Đáp án</b>

a. Bảng đơn vị đo độ dài

<b>Lớn hơn mét</b> <b>Mét</b> <b>Bé hơn mét</b>

<b>Kí hiệu</b> km hm dam m dm cm mm

<b>Quan hệ</b><b>giữa các</b><b>đơn vị </b><b>đo liền </b><b>nhau</b>1km= 10hm1hm=10 dam= 0,1 km

1 dam= 10 m= 0,1 hm

1 m= 10 dm= 0,1 dam

1 dm= 10 cm= 0,1 m

1 cm= 10 mm= 0,1 dm

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

b. Bảng đơn vị đo khối lượng

<b>Lớn hơn ki-lơ-gam</b> <b></b><b>Ki-lơ-gam</b>

<b>Bé hơn ki-lơ-gam</b>

<b>Kí hiệu</b> Tấn tạ yến kg hg dag g

<b>Quan hệ </b><b>giữa các</b><b>đơn vị </b><b>đo liền </b><b>nhau</b>1tấn= 10tạ1 tạ=10 yến= 0,1 tấn

1 yến= 10 kg= 0,1 tạ

Xem thêm:: Cao 1m57 nặng bao nhiêu kg là vừa đẹp chuẩn thân hình

1 kg= 10 hg= 0,1 yến

1 hg= 10 dag= 0,1 kg

1 dag= 10 g= 0,1 hg

1 g= 0,1 dag

<b>Câu 3: Trang 103 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Xem thêm:: Tết Trung thu 2021 là ngày nào? – Vietnamnet

Viết (theo mẫu):

a. <b>1m = </b>1/10<b> dam = 0,1 dam </b>

1m = … km = … km 1 g = …kg = … kg 1 kg = … tấn = … tấn 1 tấn = … kg

b. 1m = 10 dm = … cm = …mm 1km = … hm = … dam = … m1 kg = … g

1 tấn = … kg

<b>Đáp án</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

1m = 1/100 km = 0,001km 1km = 10 hm = 100 dam = 1000 m 1 g = 1/1000 kg = 0,001 kg 1 kg = 1000 g

1 kg = 1/1000 tấn = 0,001 tấn 1 tấn = 1000 kg

<b>Câu 4: Trang 103 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Xem thêm:: Tết Trung thu 2021 là ngày nào? – Vietnamnet

Viết (theo mẫu):

a. 3745 m = 3 km 745 m = 3, 745 km b. 7426 g = 7 kg 426 g = 7,426 kg8267 m = … km … m = … km 4092 g = … kg … g = …kg4075 m = … km … m = … km 5065 kg = … tấn … kg = … tấn901 m = … km … m = … km 65 dm = … m … dm = … m345 cm = … m … cm = … m 409 cm = … m … cm = … m

<b>Đáp án</b>

a. 3745 m = 3 km 745 m = 3, 745 km 8267 m = 8 km 267 m = 8,267 km 4075 m = 4 km 075 m = 4,075 km 901 m = 0 km 901 m = 0,901km 345 cm = 0 m 345 cm = 0,345 m b. 7426 g = 7 kg 426 g = 7,426 kg

4092 g = 4 kg 092 g = 4,092 kg5065 kg = 5 tấn 065 kg = 5,065 tấn65 dm = 0 m 65 dm = 0,65 m 409 cm = 0 m 409 cm = 0,409 m

</div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

Xem thêm:: Trà sữa KOI size S bao nhiêu ml – Xây Nhà

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a. Có đơn vị đo là Ki-lô-mét: 650m 3km 345m 7km 35mb. Có đơn vị đo là mét: 5m6dm 2m5cm 8m94mm

<b>Đáp án</b>

a. Có đơn vị đo là Ki-lô-mét:

650m = 0,650 km 3km 345m = 3,345km 7km 35m= 7, 035kmb. Có đơn vị đo là mét:

5m6dm = 5,6m 2m5cm= 2,05m 8m94mm= 8,094m

<b>Câu 6: Trang 103 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Xem thêm:: Trà sữa KOI size S bao nhiêu ml – Xây Nhà

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a. Có đơn vị đo là Ki-lô-gam: 4kg 650g 7kg 85gb. Có đơn vị đo là tấn: 3 tấn 567kg 12 tấn 27kg

<b>Đáp án</b>

a. Có đơn vị đo là Ki-lơ-gam:

4kg 650g = 4,650kg 7kg 85g = 7,085 kgb. Có đơn vị đo là tấn:

3 tấn 567kg = 3,567 tấn 12 tấn 27kg = 12,027 tấn

<b>Câu 7: Trang 103 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,4m = … cm b. 0,065 km = … mc. 0,048 kg = … g d. 0,05 tấn = … kg

</div><span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

a. 0,4m = 400 cm b. 0,065 km = 65 mc. 0,048 kg = 48 g d. 0,05 tấn = 50 kg

<b>Câu 8: Trang 103 toán VNEN lớp 5 tập 2</b>

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:a. 5376m = … km b. 67 cm = … mc. 6750 kg = … tấn d. 345 g = … kgĐáp án

a. 5376m = .5,376 km b. 67 cm = 0,67 mc. 6750 kg = 6,750 tấn d. 345 g = 0,345 kg<b>B. Hoạt động ứng dụng</b>

<b>Câu 1: Trang 104 toán VNEN lớp 5 tập 1</b>

Em hãy tìm trong sách báo, … 5 số liệu có đơn vị đo độ dài hay đo khối lượng viết vào vở, tự đổi chúng ra với số đo với đơn vị bé hơn (hoặc lớn hơn).

Đáp án

<b>Ví dụ mẫu:</b>

 Hộp sữa bột nặng 650g Gói bánh quy nặng 67g Thức kẻ dài 30cm Thước dây dài 5m Hộp giấy lau nặng 500g

Đổi sang đơn vị lớn hơn (hoặc bé hơn): 650 g = 0,650 kg

</div><span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7>

 30 cm = 300 mm 5 m = 500 cm 500 g = 0,5 kg

Tham khảo các dạng Toán 5

</div><!-links->

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn

Ngọc Hà

Ngọc Hà là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website gtvthue.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button