Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Năm 2016

1. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hiến pháp 1946", Trường Đại học Sư phạm Huế & Bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 5 - 2016, trang 80.
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 ** Trường Đại học Phú Xuân
 
                                                                          

 
Trong tác phẩm “Nên học sử ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Bài học lịch sử về độc lập, tự do của cả ngàn năm ấy là nền móng, tiền đề của chân lý xuyên suốt Tư tưởng Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Có thể nói, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một viên ngọc quý giá trong di sản tư tưởng Người để lại cho dân tộc ta. Tư tưởng ấy đã đi vào trong Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam - Hiến pháp năm 1946.


  

2. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Thị Minh Hòa**. Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức", tập 2 - 2016, trang 943-954.
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 ** Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 
 
                                                                          

 
Tóm tắt
Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế thông qua số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp thu thập được từ khảo sát mẫu nghiên cứu gồm 30 cán bộ giáo viên và 98 học viên đang học lái xe ô tô tại trường. Nghiên cứu đã xác định được những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô dựa trên kết quả đánh giá từ ba khía cạnh của công tác quản lý chất lượng là chất lượng đầu vào (học viên, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ giảng dạy, mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên), chất ượng quá trình đào tạo (tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động dạy và học, dịch vụ cho học viên) và chất lượng đầu ra.
Từ khóa: đào tạo lái xe ô tô, quản lý chất lượng, chất lượng đào tạo lái xe ô tô


 

3. Nguyễn Văn Ngôn*. Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam. Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 117, số 3 (2016).
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế


 
                                                                          

 
Tóm tắt
Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U (dầm U) với khả năng vượt nhịp lớn, ổn định hơn trong quá trình thi công, khai thác và giá thành rẻ hơn các loại dầm bê tông cốt thép đang được áp dụng phổ biến ở nước ta như dầm mặt cắt tiết diện kiểu chữ T, I, Super-T. Bài báo trình bày kết quả phân tích, so sánh giữa kết cấu dầm U với các loại dầm I, T, SuperT về một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khả năng chịu lực của dầm U với nhiều trường hợp khác nhau và công nghệ thi công dầm U. Từ đó mở ra thêm một hướng mới khi lựa chọn phương án kết cấu nhịp trong công tác thiết kế các công trình cầu trên đường ô tô ở nước ta.

Từ khóa: Cầu dầm U, dầm U, dầm U đúc sẵn, kết cấu nhịp 


 

4. Nguyễn Văn Ngôn*, Lê Thanh Phong*. Ứng dụng kết hợp các công cụ Mathcad, Excel và kỹ thuật lập trình VBA để dự báo lún cho các công trình xây dựng. Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 117, số 3 (2016).
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế


 
                                                                          

 
Tóm tắt
Trong thiết kế nền móng công trình, việc dự tính độ lún theo phương pháp cộng lún từng lớp cần phải chia nền đất thành các lớp phân tố có chiều dày theo quy định, đồng thời đảm bảo ranh giới các lớp phân tố trùng với ranh giới các lớp đất. Do đó khi chiều dày các lớp đất thay đổi cần phải chia lại lớp phân tố. Ngoài ra để tính toán áp lực gây lún ở độ sâu tương ứng dựa trên áp lực gây lún tại đáy móng cần phải xác định hệ số Ko từ bảng tra và tính nội suy hai chiều. Các công việc trên tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng kết hợp các công cụ như Mathcad và kỹ thuật lập trình trên nền Excel (Visual basic for Application in Excel - VBA) nhằm dự báo độ lún nền móng công trình một cách nhanh chóng, chính xác.

Từ khóa: Nền móng, độ lún, lớp phân tố...


 

5. Lê Thanh Phong*, Trương Nhật Tân*. Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 4 - 2016, trang 26-31.
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế 
 

 

                                                                          

 
Tóm tắt

Bê tông tự đầm là hỗn hợp bê tông mới trộn xong có khả năng tự điền đầy các khuôn đổ hoặc cốp pha kể cả những kết cấu dày đặc cốt thép mà vẫn đảm bảo tính đồng nhất và không cần bất kỳ một tác động cơ học nào từ bên ngoài. Ở Việt Nam, các công trình thi công bằng bê tông tự đầm (SCC) mới mang tính thử nghiệm, chưa có cấp phối, quy trình chuẩn do Nhà nước công bố và chưa áp dụng được một cách rộng rãi tại các địa phương. Bài báo trình bày những phương pháp thí nghiệm xác định thành phần và tính chất của SCC trên cơ sở sử dụng vật liệu tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


 

6. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**Chất lượng học tập của sinh viên và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo. Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 118, số 4 (2016).
 
* Trường Đại học Kinh tế Huế
** Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

Tóm tắt

Hiện nay, đối với các trường đại học, việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục đào tạo, nhằm không ngừng đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ cao cho xã hội là đòi hỏi bức thiết. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đòi hỏi phải thật sự đổi mới toàn diện công tác quản lý, chú trọng đổi mới quản lý chất lượng giáo dục đại học, phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên và  đơn vị sử dụng lao động. Kết quả điều tra giảng viên, viên sinh cho thấy: Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và  chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cơ bản đã được các đối tượng đánh giá khá tốt. Song, bên cạnh đó, kết quả vẫn cho thấy các điều kiện và công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học của Trường vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng theo yêu cầu đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Theo quan điểm đánh giá của giảng viên, sinh viên năm cuối cho thấy điều kiện và kết quả giảng dạy của giáo viên, học tập của sinh viên chưa hội tụ đủ các yếu tố về năng lực thực tiễn và các kỹ năng mềm phù hợp với đòi hỏi của công việc. Điều này đòi hỏi Nhà trường cần đổi mới công tác toàn diện công tác quản lý, tập trung đầu tư và đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo.


 

7. Nguyễn Xuân Trung*. Tương quan nghịch giữa nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô. Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 122, số 8, trang .
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế 
 

 
                                                                          

 
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tương quan giữa nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô. Nhu cầu giao tiếp có xu hướng tương quan nghịch ở mức thấp với 7/10 nhóm kỹ năng giao tiếp, nghĩa là ở một mức độ thấp, nhu cầu giao tiếp tăng thì kỹ năng giao tiếp giảm. Ba nhóm kỹ năng còn lại tương quan không đáng kể, dù cũng theo hướng nghịch. Các nhóm kỹ năng giao tiếp có sự tương quan thuận với nhau từ mức thấp đến rất cao, sự phân hóa tương quan là khá rõ nét. Nhóm kỹ năng tự chủ cảm xúc, hành vi (KN4) chỉ tương quan ở mức thấp đối với chín nhóm còn lại, nhóm kỹ năng lắng nghe đối tượng giao tiếp (KN3) tương quan ở mức trung bình (trừ với nhóm KN4). Và trừ hai nhóm này ra, mức tương quan của tám nhóm còn lại với nhau bao gồm trung bình và cao (KN1, 2, 7, 8), cao và rất cao (KN5, 6, 9, 10).

Từ khóa: Nhu cầu, kỹ năng, giao tiếp, giáo viên dạy lái xe, tương quan.


 

8. Nguyễn Xuân Trung*. Tìm hiểu ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 2-2016, trang 115-118.
 

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế 
 

 
                                                                          

 
Summary

The pedagogical behavior is an important element of the teaching process. Because the car driving learners are adults and in many careers, educational backgrounds, national social sections, gender, car driving instructors are required to have an certain pedagogical behavior ability. Survey results of 3 pedagogical behavior situations according to thinking levels from low to high showed that 89.7% of  instructors using, 51.3% of them analyzing and 4.7% of assessing. Thus, car driving instructors as a whole have an average pedagogical behavior ability. Analyzing result shows that there is not almost the corelation between the educational background, the teaching seniority, the age to the pedagogical behavior content of instructors. It means that although 3 these elements are high, it does not help instructors have a better pedagogical behavior and to the contrary. 
Keywords: Instructors, car driving, pedagogical  behavior, using, analyzing, assessing.In bài