Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Thông báo kế hoạch nhập học HK I (2014-2015) khóa 09

TRƯỜNG TRUNG HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI  HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhập học hệ trung cấp chuyên nghiệp

                                                                           Học kỳ I, Năm học 2014-2015
 
            Thực hiện theo Kế hoạch đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 09 (2013-2015) – hệ tuyển THPT;
            Thực hiện theo Kế hoạch đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 08 (2012-2015) – hệ tuyển THCS;
            Trường Trung học Giao thông vận tải Huế thông báo kế hoạch nhập học Học kỳ I, Năm học 2014 - 2015 các lớp trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:
      1. Các lớp Trung cấp chuyên nghiệp  hệ tuyển THPT, thời gian đào tạo 2 năm
          (Gồm các lớp 09X1; 09X2; 09Đ1; 09K1; 09C1)
          Ngày nhập học: 03/9/2014
      2. Lớp 09CS hệ trung cấp chuyên nghiệp, hệ tuyển THCS, thời gian đào tạo 3 năm
          Ngày nhập học: 22/9/2014
      3. Lịch học chi tiết được niêm yết trên bảng thông báo và đăng trên Website của Trường.
        Lưu ý: Danh sách học sinh được tiếp tục lên học năm thứ hai, danh sách học sinh tạm ngừng tiến độ học tập, danh sách học sinh bị buộc thôi học được niêm yết tại bảng thông báo.

Nơi nhận:
- P.TC– HC;
- P.KT – TC;
- Các khoa;
- Bảng thông báo;
- Lưu P.ĐT .

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Phạm Hưng Phúc

 

In bài