Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2013

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

     TRƯỜNG TRUNG HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 400/TB-THGTVT

              Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2013

                                                                          
 
            Nhằm triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, đặc biệt là các cá nhân đang theo học cao học, tham gia đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2013. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo và phát triển của Trường sẽ được ưu tiên tuyển chọn.
            Cá nhân hoặc bộ phận đăng ký đề tài gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định cho Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng trước ngày 30 tháng 12 năm 2012.
            Việc xét duyệt đề tài dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 01 năm 2013./.

 

Nơi nhận:
- Các bộ phận thuộc Trường;
- Các PHT;
- Lưu VT.

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

          (đã ký)
 
 

 

          ThS. Nguyễn Đăng Thông 

 

In bài