Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Về việc cấm hút thuốc lá trong Nhà trường

 


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TT HUẾ
  TRƯỜNG TRUNG HỌC GTVT HUẾ 

                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v Cấm hút thuốc lá trong Nhà trường

----------------------------------------

Thực hiện quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm xây dựng môi trường học đường xanh sạch đẹp và an toàn, thời gian qua Nhà trường đã triển khai thực hiện việc cấm hút thuốc trong Nhà trường. Qua triển khai tình trạng hút thuốc trong trường đã giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn còn một số học sinh chưa thực hiện tốt. Để chấn chỉnh tình trạng trên, đề nghị các phòng, ban, khoa tiếp tục triển khai thực hiện việc cấm hút thuốc trong Nhà trường theo các nội  dung sau:

- Quán triệt cho học sinh việc nghiêm cấm hút thuốc lá ở lớp học và các điểm công cộng trong khuôn viên nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người cho học sinh thông qua các giờ sinh hoạt lớp, giờ học.

- Phòng Tổ chức - Hành chính có phương án thay thế và bổ sung các biển, biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc trongkhuôn viên Nhà trường.

- Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra việc cấm hút thuốc trong Nhà trường để có hình thức xử lý.

- Đưa nội dung thực hiện việc cấm hút thuốc lá làm tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện cuối học kỳ, năm học.

- Biểu dương khen thưởng những học sinh thực hiện tốt chủ trương trên (thông qua việc cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện), đồng thời xử lý nghiêm những học sinh vi phạm (bằng hình thức kỷ luật lao động).

Nhận được thông báo này đề nghị các phòng, ban, khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./

 
                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Phòng, Ban, Khoa;                                                                                     (Đã ký)
- Đảng ủy, BGH Nhà trường(để theo dõi);
- Các tổ chức Đoàn thể(phối hợp thực hiện);
- Lưu ĐT.
 
                                                                                                                     Phạm Hưng Phúc

 

In bài