Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG TRUNG HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ

                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 351/ TB-THGTVT   Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016

 
     Nhằm triển khai hoạt động khoa học và công nghệ, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, đặc biệt là các cá nhân đang theo học sau đại học, tham gia đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo và phát triển của Trường sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

     Cá nhân hoặc bộ phận đăng ký đề tài gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định cho Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng trước ngày 31 tháng 11 năm 2015.

     Việc xét duyệt đề tài dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 12 năm 2015./.


HIỆU TRƯỞNG                               

 

(đã ký)                                      

 

  ThS. Nguyễn Đăng Thông                  

In bài