Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Về việc nghỉ học tổ chức giải bóng đá học sinh - sinh viên năm 2014

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG TRUNG HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 390/ TB-THGTVT   Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học tổ chức giải bóng đá học sinh - sinh viên năm 2014

 

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cho tất cả các học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp và hệ liên thông thời gian nghỉ học để tham dự giải bóng đá học sinh - sinh viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2014 cụ thể như sau:

- Các lớp có thời khóa biểu học vào các buổi sáng từ ngày 07/11/2014 đến ngày 09/11/2014 được nghỉ học để tham dự giải bóng đá học sinh - sinh sinh năm 2014 của Trường.

- Các giáo viên có giờ giảng dạy trong các sáng từ ngày 07/11/2014 đến ngày 09/11/2014 được bố trí học bù vào các buổi chiều các ngày từ 10/11/2014 đến 12/11/2014.

 Đề nghị các khoa thông báo cho giáo viên, học sinh, sinh viên và các phòng, ban có liên quan triển khai thực hiện./.

  KT. HIỆU TRƯỞNG                            

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                           

 

(đã ký)                                      

 

ThS. Phạm Hưng Phúc                       

In bài